عمومی - متقاضیان

 

کلیه کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن مهر ، تعاونی های مسکن ، بانک مسکن و یا یکی از طرح های تامین مسکن ، بانک ها و موسسات مالی و نهاد ها و ارگانها و ... میباشند ، مخاطب این طرح نیز شناخته میشوند.

کلیه کسانی که مستاجر ، دارای ملک شخصی و در واحد مشترک با خانواده دیگر زندگی میکنند نیز مخاطبین طرح در مرحله آمارگیری و پیش ثبت نام می باشند.

اقشاری از مردم که جهت تامین لوازم و اثاثیه و سبد کالاهای اساسی ، برای تجهیز واحد ساختمانی خود به حمایت نیاز دارند ، از جمله ، جوانان متقاضی وام جهیزیه ، متقاضیان وام های خرید کالای تمکین زندگی و مالکین مستقر در تعاونی های مسکن و ساکنین مسکن مهر و ... نمونه های بارز متقاضیان بالقوه این طرح محسوب میگردند.